toggle menu

VÄLKOMMEN TILL

FRAMTIDENS STURE

Läs mer om vår vision
KartanMap key

Kvarteret runt

På två minuter

Det finns givetvis hur mycket som helst att berätta om planerna för Stockholms nya träffpunkt, men här försöker vi hålla det kort.

Kort om Sture

2018 Q4

LAGA KRAFT

I denna fas beslutar Stadsbyggnadsnämnden om att gällande plan ska ändras enligt den nya detaljplanen. Efter detta beslut antages planen. Den nya detaljplanen vinner då laga kraft 3 veckor efter antagandet. Under tiden har fastighetsägaren arbetat med detaljerad utformning av projektet och anpassar byggnader och publika områden till detaljplanen.

2019 Q1

BYGGLOV

Perioden mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och till dess fastighetsägaren ansöker om bygglov är hektiskt och ett omfattande arbete utförs vad gäller detaljerad design och arkitektur. I denna fas arbetar fastighetsägaren tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggnadskonsulter fram det färdiga förslaget. Det är först här man ser hur projektet kommer se ut i detalj. När parterna är nöjda med utformningen ansöker man om bygglov.

2019 Q2

RIVNING FAS 1

Mellan augusti 2019 och augusti 2020 kommer bygget in i en mer intensiv fas. Här river man de byggnader som ska rivas i Fas 1 (södra delen), bland annat parkeringsgaraget på Grev Turegatan. Man utför också spontning där det behövs och grundförstärkningen av de byggnader som renoveras fortsätter. Störningsgraden under den här perioden är tidvis hög och består av emellanåt av buller, ökad trafik och minskad framkomlighet. Det mesta av olägenheterna i omdaningen av kvarteret ligger i denna period som alltså begränsas till ett års tid.

2019 Q2

BYGGSTART FAS 1

Efter att bygglov godkänts av Stadsbyggnadskontoret gör fastighetsägaren en bygganmälan. Denna måste göras 3 veckor innan själva byggstarten. Först därefter startar de faktiska byggarbetena på platsen. I ungefär ett halvår, från januari till juli 2019, börjar bygget med förberedande arbeten. Man ställer ut byggbodar och förbereder för bygglogistik. I slutet av denna period börjar man med lättrivning och att grundförstärka befintliga byggnader. Störningsgraden under den här perioden är relativt låg och består av ökad trafik och minskad framkomlighet.

Värt att notera är att Sturegallerian kommer vara öppen under hela fas 1.

2020 Q4

STOMRESNING FAS 1

Mellan september 2020 och augusti 2021 börjar stomresning av de nya byggnaderna. I slutet av denna period blir det alltmer invändiga arbeten allteftersom stomme, fasad och tak kommer upp.

Störningsgraden sjunker under den här perioden och det värsta bullret är över.

Se hela tidslinjen