toggle menu
Går det inte att göra kvarteret mer attraktivt genom smärre renoveringar?
Vi har tidigt i projektet noga utvärderat för- och nackdelar med en plan av den typen. Vi är säkra på att en sådan lösning blir för kortsiktig, inte är i kvarterets intresse och inte tillfredsställer de behov som Sturekvarterets besökare har – och kommer att ha i framtiden. Vårt förslag har ett mer långsiktigt perspektiv för att få effekt även på andra delar av stadskärnan - och för Stockholm som helhet. Vi anser att vi har ett ansvar för utvecklingen av kvarteret gentemot både staden Stockholm, dess invånare och alla besökare, idag och i framtiden.