Hur tar man hand om ett kvarter?


Dra i modellen för att utforska kvarteret.
Kontakta oss

Se de senaste ändringarna till förslaget

Visa
Close


Vänd telefonen för att se en 3d-visualisering över kvarteret.


Här kan du bekanta dig med förslaget för kvarteret.

Du kan också skriva direkt till oss här eller hälsa på i vår paviljong i Sturegallerian varje torsdag mellan 17:00 – 17:30.

Ändringar till förslaget under våren 2019
Bångska palatsets fasad återskapas till original.
Bångska palatsets flyglar bevaras och innergården återskapas.
Restauranger, Sturebadet, nöjesliv och butiker kan hålla öppet under genomförandetiden.
Lastfaret bevaras och logistiklösningen utvecklas.
Ny entré stärker koppling till Humlegårdsgatan.
Stärkt offentligt stråk mellan Marmorhallen och Freys.
Minskad påverkan på Freys hyrverk.
Innergården vid Sperlingens Backe 30 bevaras.
Påbyggnad utgår från Stureplan 2.
Bygglogistik samordnas utanför stan för minimal påverkan på trafik och omgivning.
Hur lång tid skulle det ta?
Sammanlagt 7 år.
Då kan kvarteret hålla öppet och leva under tiden.
Halva kvarteret rustas upp åt gången.
Fas 1 i söder.
Och fas 2 i norr.
Varje del tar ungefär 3,5 år.
Skulle Stureplan bli en byggarbetsplats?
Nej.
Arbetet utgår från Grev Turegatan i fas 1.
Därefter från Humlegårdsgatan under fas 2.
Själva Stureplan kommer endast påverkas när de historiska fasaderna restuareras och återskapas till sin ursprungliga glans.
Skulle mina favoritställen behöva stänga?
Inte alls.
Kvarteret kommer i stora drag hålla öppet under arbetet.
Sturecompagniet håller öppet.
Sturebadet också.
Och det finns lösningar för att hålla Sturehof igång.
Sturegallerian behöver inte heller stänga.
När fas 1 är genomförd öppnar nya Sturegallerian i södra delen.
Den kopplas sedan ihop med nuvarande galleria när fas 2 är genomförd.
Vad föreslås rivas?
Två rivningar i huvudsak.
Det gäller parkeringshuset mot Grev Turegatan.
Och kontorshus från 80-talet mot Humlegårdsgatan.
Stora ytor frigörs även under jord.
Dessa gör plats för en ny matmarknad i anknytning till Östermalmstorgs tunnelbana.
T-baneuppgången flyttas så att Marmorhallarna blir entrén till kvarteret.
Resterande rivningar är mindre delar från 80-talet och början av 1900-talet.
Några få äldre delar föreslås rivas.
Dessa bedöms av byggnadsantikvarie vara av mindre intresse för Stockholms byggnadshistoria.
Glasöverbyggnaden på entrén från Grev Turegatan rivs även. Så att Freys hyrverk syns bättre så som det ursprungligen var utformat.
Då kan även de kringliggande husen bli bostäder.
Och kvarteret får ett nytt torg med uteservering.
Vad skulle ske med alla vackra byggnader?
Alla historiska huskroppar står kvar.
Samtliga historiska fasader restaureras.
Innergårdar kommer öppnas upp.
Och bilda små torg inuti kvarteret.
Parkeringshuset mot Grev Turegatan rivs.
Precis som ett kontorshus mot Humlegårdsgatan.
Arkitekturen som ersätter dessa huskroppar rimmar med stenstadens karaktär.
Föreslås kvarteret bli högre?
Kvarteret behåller sin karaktär.
Som del av Stockholms stenstad finns tydliga begränsningar vad gäller höjden.
Från gatunivå kommer ingen höjdskillnad skönjas.
Kvarterets absoluta inre del kommer höjas med 3,5 meter.
Länsstyrelsen konstaterar att den avgränsade höjningen är förenligt med riksintresset.
Vilka skulle de större förändringarna vara?
Genom att riva parkeringshuset mot Grev Turegatan och ett kontorshus mot Humlegårdsgatan
kan vi öppna upp dolda innergårdar och visa upp flera fasader.
Då kan vi även bereda väg inuti kvarteret så att du kan ta dig från Marmorhallarna i söder till ett nytt hotell i norr.
Östermalmstorgs tunnelbaneuppgång mot Birger Jarlsgatan leds upp i Marmorhallarna och en ny matmarknad skapas under hallarna.
Grev Turegatan blir en fullständig gågata då parkeringshuset utgår.
Vad sker nu?
Vårt förslag för Sturekvarteret har nu återgått till Stadsbyggnadskontoret efter återremittering i Stadsbyggnadsnämnden.
Som fastighetsägare undersöker vi nu hur vi kan minimera rivningar ytterligare.
Vi tittar också på om det går att minska eventuella störningar och byggtiden ytterligare.
Stort fokus läggs på restaureringsarbete. Framförallt på Bångska palatsets fasad mot Stureplan.