toggle menu

2017 Q2

PLANSAMRÅD

När Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren har jobbat fram ett detaljplaneförslag man är nöjda med påbörjas ett plansamråd. Detta är den andra hållpunkten i ett utökat planförfarande då projektets intressenter har möjligheter att granska utvecklingen och komma med synpunkter.

2017 Q3

JUSTERING PLANFÖRSLAG

När synpunkter från plansamrådet sammanställts och värderats genomför man erforderliga justeringar på detaljplaneförslaget.

2017 Q4

GRANSKNING

I denna fas ställs det omarbetade detaljplaneförslaget ut för granskning i en utställning. Utställningen pågår i minst 3 veckor och här kan man som intressent återigen lämna synpunkter på förslaget. När projektet nått detta steg i planprocessen är tanken att alla stora frågeställningar har adresserats och att eventuellt motstridiga intressen så långt möjligt balanserats mot varandra

2018 Q4

LAGA KRAFT

I denna fas beslutar Stadsbyggnadsnämnden om att gällande plan ska ändras enligt den nya detaljplanen. Efter detta beslut antages planen. Den nya detaljplanen vinner då laga kraft 3 veckor efter antagandet. Under tiden har fastighetsägaren arbetat med detaljerad utformning av projektet och anpassar byggnader och publika områden till detaljplanen.

2019 Q1

BYGGLOV

Perioden mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och till dess fastighetsägaren ansöker om bygglov är hektiskt och ett omfattande arbete utförs vad gäller detaljerad design och arkitektur. I denna fas arbetar fastighetsägaren tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggnadskonsulter fram det färdiga förslaget. Det är först här man ser hur projektet kommer se ut i detalj. När parterna är nöjda med utformningen ansöker man om bygglov.

2019 Q2

RIVNING FAS 1

Mellan augusti 2019 och augusti 2020 kommer bygget in i en mer intensiv fas. Här river man de byggnader som ska rivas i Fas 1 (södra delen), bland annat parkeringsgaraget på Grev Turegatan. Man utför också spontning där det behövs och grundförstärkningen av de byggnader som renoveras fortsätter. Störningsgraden under den här perioden är tidvis hög och består av emellanåt av buller, ökad trafik och minskad framkomlighet. Det mesta av olägenheterna i omdaningen av kvarteret ligger i denna period som alltså begränsas till ett års tid.

2019 Q2

BYGGSTART FAS 1

Efter att bygglov godkänts av Stadsbyggnadskontoret gör fastighetsägaren en bygganmälan. Denna måste göras 3 veckor innan själva byggstarten. Först därefter startar de faktiska byggarbetena på platsen. I ungefär ett halvår, från januari till juli 2019, börjar bygget med förberedande arbeten. Man ställer ut byggbodar och förbereder för bygglogistik. I slutet av denna period börjar man med lättrivning och att grundförstärka befintliga byggnader. Störningsgraden under den här perioden är relativt låg och består av ökad trafik och minskad framkomlighet.

Värt att notera är att Sturegallerian kommer vara öppen under hela fas 1.

2020 Q4

STOMRESNING FAS 1

Mellan september 2020 och augusti 2021 börjar stomresning av de nya byggnaderna. I slutet av denna period blir det alltmer invändiga arbeten allteftersom stomme, fasad och tak kommer upp.

Störningsgraden sjunker under den här perioden och det värsta bullret är över.

2021 Q2

INVÄNDIGA ARBETEN FAS 1

Mellan september 2021 och öppningen av Nya Sturegallerian i juni 2022 består arbetet mest av invändiga arbeten. Nu är fasaderna uppe och man kan se hur kvarteret kommer att se ut exteriört. I den fasen inreder man restauranger, butikslokaler och kontor.

Störningsgraden sjunker under den här perioden till en låg nivå.

2022

NYA STUREGALLERIAN ÖPPNAR

Efter sommaren 2022 öppnar vi Nya Sturegallerian med bland annat Sturehallen (den nya matmarknaden på nedre plan), Marmorhallarna och Grev Tures torg. Nya kontorslokaler som passar framtidens arbetssätt med ökat nätverkande och samarbete slår upp dörrarna.

Välkommen till Nya Sturegallerian, den nya självklara mötesplatsen för stockholmarna där man jobbar, äter, umgås, bor och handlar allt som behövs både i vardagen och till helgen.

2022

BYGGSTART FAS 2

Samtidigt som Nya Sturegallerian öppnar i södra delen av kvarteret efter sommaren 2022, startar bygget av den norra delen av kvarteret, Fas 2. Bygget av norra delen följer samma struktur som den första fasen och tar också 3 år och planeras alltså vara klar 2025.

De svåraste störningarna under den här fasen sker tidvis under ett år mellan juli 2022 och juli 2023.

2025

NORRA DELEN ÖPPNAR

I april 2025 öppnar Norra delen av kvarteret och den nya norra delen av Sturegallerian kopplas ihop med den södra delen. Då öppnar vi också det nya hotellet mot Humlegårdsgatan med flertalet restauranger, barer och en takterrass samt Curmans torg vid Sturebadet och Freys torg mot Grev Turegatan.