toggle menu

MISSFÖRSTÅND OM

PLANERNA FÖR STUREKVARTERET

NYHETER

Dagens Sturekvarter är en uppskattad plats av många. Flera verksamheter som exempelvis restaurangnäringen fungerar utmärkt, medan andra faktiskt inte fungerar lika bra. Vi vill därför skapa ett ännu bättre kvarter, relevant för alla stockholmare där även handel, bostäder och kontor håller högsta kvalitet.

Planprocessen enligt plan- och bygglagen är det bästa verktyget vi har för att på ett demokratiskt sätt arbeta fram förslag som är till nytta för staden och inte bara återspeglar särintressen, oavsett vilket särintresse det är.

Vi vill ha ett konstruktivt, sansat samtalsklimat som är baserat på fakta. Med anledning av ett flertal felaktigheter som figurerat i media vill vi göra följande förtydliganden:

Påstående: Sturebadet, Sturecompagniet och Sturehof kommer att rivas

Det är inte sant – dessa byggnader och hyresgäster är viktiga kulturbärare och vi vill självklart att de ska vara en del av Stures framtid. Båda byggnaderna där Sturebadet respektive Sturecompagniet ligger är några av Stockholms byggnadsminnen och måste enligt lag bevaras vilket vi också är glada över. Lokalen för Sturehof är inte listat som byggnadsminne av Länsstyrelsen men vi vill trots det bevara lokalen i gatuhuset. Bakre delen av lokalen kommer att byggas om och sedan kommer Sturehofs lokaler till stora delar att kunna återfå sin ursprungliga utformning, samt möjligen utökas.
Vi kommer att vidta omfattande åtgärder för att begränsa störningar under byggtiden.

Påstående – ”Största rivningen sedan Klararivningarna, stora kulturvärden kommer att gå förlorade”

Många av oss har Klararivningarna färskt i minnet och den så kallade Norrmalmsregleringen är ett exempel på hur man inte ska bedriva stadsutveckling. Då revs cirka 700 byggnader, varav många var flera hundra år gamla. Följande gäller för Sture:

– Vi bevarar alla gathus förutom två som rivs – ett garage på Grev Turegatan och en kontorsbyggnad på Humlegårdsgatan som är byggt på 90-talet
– Samtliga övriga fasader kommer att bevaras och i vissa fall återställas till dess ursprungliga utseende. Man ska vara medveten om att många av de fasader vi ser i dag inte är ursprungliga utan har på olika vis förvanskats genom åren
– Inom kvarteret kommer flertalet byggnader att rivas eller byggas om, dessa fastigheter är primärt från 1980-talet och alla förslag diskuteras naturligtvis med Stockholm stad.

Inom kvarteret kommer exempelvis Freys Hyrverk och dess huvudbyggnad att bevaras.andrebild

Bildtext: Den första bilden visar kontorsbyggnaden på Humlegårdsgatan 17. Den andra bilden visar garaget som ligger på Grev Turegatan 3-5.

Påstående – ”Stureplan kommer bli en grusgrop i ett decennium, frakta bort rivningsmassor kommer att ta tre år”

Det är inte sant, moderna stadsutvecklingsprojekt går inte till på det sättet och det ligger inte i någons intresse att stänga ned hela kvarteret under byggprocessen. Vi har ägnat mycket tid och resurser åt att utforma en genomförandeprocess som minimerar påverkan på hyresgäster, boende, grannar och stockholmarna överlag. Byggprocessen genomförs i två etapper som vardera tar 3,5 år och som i sin tur är uppdelade i mindre delprojekt. Det innebär att stora delar av kvarteret alltid kommer att vara öppet.

sture2

Påstående: Stureplans nöjesliv kommer aldrig återhämta sig

Vår ambition är det motsatta – att Sturekvarteret ska få ett ännu mer levande nöjesliv. Vi vill att Sturekvarteret ska bli tillgängligt och relevant för fler besökare än idag med fler restauranger, mer handel, fler bostäder och nya kontor.

Vi tror på Stockholm. Stockholm är en tillväxtmotor för hela landet och Sturekvarteret är dess epicentrum. När vi öppnar upp kvarteret och underlättar för flödena mellan olika delar av innerstaden kommer platsen bli mer tillgänglig och dynamisk där nya verksamheter och vattenhål kompletterar Sturekvarterets nuvarande utbud. Vi är fullständigt övertygade om att Sturekvarteret kommer att fortsätta vara den självklara mötesplatsen.

Vi för nu många konstruktiva och konkreta samtal med hyresgäster om hur de kan hantera sin verksamhet under byggtiden och inte minst hur de kan vara en del av det nya Sture.

Påstående: ”Man kommer bygga för högt, Stockholms skyline kommer förvanskas”

Av de gemensamma planeringsförutsättningarna framgår tydligt att höjderna kommer att justeras så att riksintresset säkerställs.

· I kvarterets inre, där högre höjder redan är etablerade föreslår vi på vissa delar en höjning på 3,5 meter, vilket innebär att totala höjden på byggnaden höjs från 38 till 41,5 meter.

· Denna utformning gör att ökningen i höjd kommer att få minimal visuell påverkan från de omgivande gatorna och andra viktiga referenspunkter i staden. Allt byggs i taklandskap i stenstadskaraktär.

· Påbyggnader på befintliga hus prövas under förutsättning att de tillkommande volymerna inte påverkar stadsbilden negativt.

· Påbyggnad på Marmorhallarna utgår.

· Kvarterets enhetligt låga höjder i nordost bevaras.

· Bebyggelse mot gata anpassas till stenstadens skala.

Nästa steg

Ett detaljplanearbete pågår nu och vi kommer under nästa år att kunna presentera förslaget på ett samråd där alla berörda parter får möjlighet att dela med sig av sina åsikter och idéer om utvecklingen av kvarteret. Vi ser fram emot att då kunna visa i detalj hur det nya Sturekvarteret faktiskt kan komma att se ut.