Freys hyrverk

På Grev Turegatan 9-11 ligger det idag en entré till Sturegallerian. I fonden av entrén skymtar Freys hyrverk som i samband med ombyggnationen kommer att få en mer central roll. Innanför den glasade entrén vänder sig Freys huvudfasad och kommer att utgöra fonden för ett nytt torg. Fasaden ska fortsatt erbjuda en entré till handelsstråket men där hyrverket lyfts fram. Norr om Freys hyrverk rivs en flygelbyggnad som ersätts med en ny byggnad i fyra våningar. Den nya flygelbyggnaden får ett större husdjup än den rivna, men den behåller sin höjd mot gården norr därom. Nya fasadytor putsas i samma kulör, utom takvåningen som utförs som tillbakadragen kungsvåning i mörk plåt. Flygelbyggnaden putsas även den i samma kulör. Byggnaden mellan flygel och huvudbyggnad utförs i mörk metall med stora spröjsade öppningar.

Ritning av byggnaderna på Grev Turegatan där Freys Hyrverk lyfts fram
Gestaltning av de våningar som byggnaden bakom Freys hyrverk tillskrivs

I gränden norr om Freys, mellan huvudbyggnaden och flygeln, byggs en mer transparent byggnad som möjliggör läsning av den ursprungliga fasaden och den nya flygeln. Denna byggnad förses med glastak som ljussätter ett atrium i kontorsplanen. Söder om Freys rivs en flygelbyggnad och ersätts av en byggnadsvolym som integreras i den nya kontorsbyggnaden inne i kvarteret. Även här uppförs en mer transparent byggnad som kopplar nybyggnad till Freys så att den ursprungliga byggnadskroppen kan avläsas. Huvudfasadens öppningar i markplan höjs för att ge dessa högre värde. Nuvarande takhöjd i markplan genom Freys upplevs som låg, därför föreslås att bjälklaget höjs i passagen. Huvudbyggnadens valvformiga takvåning rivs och ersätts med en ny takvåning med större planyta. Freys huvudbyggnad putsas om i den ursprungliga ljusa kulören. Befintliga, senare tillkomna fönster byts ut till spröjsade fönster som liknar originalen.